Intro

Een rekening courant is een balansrekening waarop de onderlinge schulden of vorderingen tussen de aandeelhouders/vennoten en de vennootschap zelf getoond worden.nnJe ziet er dus de bedragen op die je nog tegoed hebt van je vennootschap (rekening courant passief) en de schulden die je bij je vennootschap hebt (rekening courant actief).

In part 1 van onze blogpost over de rekening courant legden we reeds uit hoe je geld van de vennootschap privé kan gebruiken. Klik hier om part 1 te lezen.


Je vennootschap een lening verstrekken

Omgekeerd heb je als bestuurder dus ook de mogelijkheid om je eigen vennootschap een lening te verstrekken, waarbij je persoonlijke middelen ter beschikking stelt aan de vennootschap.

Zo’n lening komt bijvoorbeeld ook tot stand wanneer je ervoor kiest om je bezoldiging een maand niet te laten uitkeren, of wanneer je betalingsuitstel geeft voor iets dat je verkocht hebt aan je vennootschap.


Goed idee?

Een saldo op de rekening-courant passief wordt doorgaans als positief beschouwd: je geeft als bestuurder aan dat je bereid bent om bij te dragen aan het vermogen van je vennootschap.

Je hebt bovendien het recht om intresten aan te rekenen voor deze lening, die voor de bestuurder als een roerend inkomen gezien worden en voor de vennootschap als een aftrekbare kost. De roerende voorheffing van 30% is dus van toepassing: een leuke manier om fiscaal vriendelijk geld uit je vennootschap te halen.


Wetgever gaat misbruik tegen

Er zijn echter beperkingen verbonden aan deze manier van werken. Zo mag je je vennootschap geen exorbitant rentepercentage opleggen. Daarnaast mag het bedrag van de rekening-courant niet hoger zijn dan de som van het werkelijk gestort kapitaal bij het einde van het boekjaar en de belastbare reserves bij het begin van het boekjaar.

De beperking op vlak van rente wordt vastgelegd met de door de Natinoale Bank van België bekendgemaakte “MFI rentevoet voor leningen voor een bedrag tot 1 000 000 euro met variabel tarief en initiële rentebepaling tot een jaar verstrekt aan niet-financiële vennootschappen gesloten in de maand november van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de interesten betrekking hebben”.

Deze rentevoet mag verhoogd worden met 2,5%. We lijsten hieronder de historische en huidige rentebedragen op:Kalenderjaar 2021Kalenderjaar 2022Kalenderjaar 2023Kalenderjaar 2024

Leningen tot 1 mio EUR met een variabel tarief en initiële rentebepaling van een jaar

1,57% (11/2020)1,57% (11/2021)3,20% (11/2022)5,52% (12/2023)
Verhoging met 2,5%2,50%2,50%2,50%2,50%
Renteplafond R/C4,07%4,07%5,70%8,02%

Beperkingen overschreden?

Reken je toch meer dan het hierboven vermelde percentage intrest (of is er te weinig kapitaal volstort), dan wordt een deel van de intresten als dividenden beschouwd. Dat zijn geen aftrekbare kosten voor de vennootschap, en daarom is er vennootschapsbelasting op verschuldigd.


Omvorming naar lening met een bepaalde looptijd

Verder is het ook belangrijk om op te merken dat deze wettelijk bepaalde marktrente geldt voor niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd.

Maak je daarentegen gebruik van een lening met een bepaalde looptijd? Dan kan je rekening houden met een rentevoet die marktconform is voor jouw specifieke omstandigheden. In deze gevallen kan er, mits onderbouwing, worden afgeweken van de (maximale) rentevoet.

en_USEN